Skladová flotila

Z důvodu situace v ČR s nákazou Covid-19 sjednáme skladovou smlouvu, jedná se pojištění skladových vozidel, která nejsou v současnosti provozována a u kterých zároveň nedošlo k odevzdání RZ do depozita.

Ve skladové smlouvě lze sjednat pouze povinné ručení, za zvýhodněné ceny.

ON-LINE SKLADOVÁ FLOTILA PRO TAHAČ, AUTOBUS, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL A OSOBNÍ VŮZ

 

 

Tahač návěsů……………………………6000 Kč / ročně
Autobus MHD …………………………..3000 Kč / ročně
Nákladní automobil nad 3,5 t………3000 Kč / ročně
Speciální automobil…………………..3000 Kč / ročně
Ostatní kategorie………………………1200 Kč / ročně
Osobní vozidla………………………….1200 Kč / ročně

SKLADOVÁ FLOTILA

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše vozidla není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP 2020

Podle údajů České kanceláře pojistitelů přibylo v České republice za první pololetí 2020 celkem 71 399 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem je v ČR pojištěno 8 478 081 vozidel.

Počet vozidel ke dni

30.6.2020

zpracováno: 2.7.2020
Allianz pojišťovna 976 400
AXA pojišťovna 469 249
Česká podnik. pojišťovna 1 309 402
ČSOB pojišťovna 710 015
Direct pojišťovna 376 377
Generali Česká pojišťovna
(do 21.12.2019 Česká pojišťovna)
2 323 787
Hasičská vzáj. pojišťovna 64 911
Kooperativa pojišťovna 1 504 026
Pillow pojišťovna 11 344
Slavia pojišťovna 180 092
Uniqa pojišťovna 525 159
Pojišťovna VZP 27 317
LeasePlan Insurance 2
CELKEM 8 478 081

Chcete změnit pojišťovnu?

Povinné ručení musí mít každý, kdo vlastní či provozuje motorové vozidlo. Sjednat si jej je snadné, ale vyvázat se nejde hned. I když už se svítá na lepší časy.

Důležitým termínem je pojem pojistné období. To je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Toto období je stanoveno v pojistné smlouvě na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost plnit.

Výpověď ke konci pojistného období

Standardně je možné pojistnou smlouvu vypovědět k datu jejího výročí, a to kdykoliv do šesti týdnů před jejím výročím. To musí pojišťovna obdržet vaši výpověď. Pokud tak neučiníte, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo ve smlouvě.

§ 2807 Občanského zákoníku

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

V případě prodeje vozidla je potřeba myslet na to, že pojistka nezaniká automaticky, není ani možné ji převést na jiný vůz, pokud si kupujete nový. Pojistku je také nutné platit i v době, kdy auto stojí v autobazaru, dokud nezmění majitele.

V případě prodeje auta pojištění zaniká dnem zaslání kopie smlouvy o prodeji, případně zasláním kopie velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Kromě těchto dokumentů musíte pojišťovně zaslat také písemnou výpověď povinného ručení.

V případě, že jste auto právě koupili, a jste tedy novým vlastníkem vozidla, doporučuje se sjednat si povinné ručení co nejdříve. Ideálně v den, kdy jste si auto pořídili. Pokud byste totiž cestou domů z autosalonu či autobazaru s nepojištěným autem bourali, původní pojišťovna vám škodu neuhradí. Sjednání nového pojistného ručení musíte doložit také při přihlášení auta na dopravním inspektorátu.

Na internetu se objevují různé finty a doporučení, jak povinné ručení zrušit, i když vám smlouva nedoběhla a auto neprodáváte. Jednou z nich je sepsání falešné kupní smlouvy. To se ale nemusí vyplatit, protože pojišťovny mohou nahlížet do registru vozidel a ověřit skutečnou změnu vlastníka. Výpověď však akceptovat musí.

Poskytovatelé povinného ručení a výpovědní lhůty

Pojišťovna / Běžná výpovědní doba
Allianz pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
AXA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Česká podnikatelská pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
ČSOB Pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Direct pojišťovna / dohodou kdykoli, třeba ze dne na den
Generali Česká pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Hasičská vzájemná pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Kooperativa pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pillow pojišťovna / 2 týdny před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pojišťovna VZP / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Slavia pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
UNIQA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy

Zánik smlouvy z důvodu krádeže

V případě krádeže auta pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká jeho odcizením. Někdy ale není možné tuto dobu přesně určit (třeba ze záznamů pouličních kamer). Pak se považuje vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho krádeži.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

V tomto případě musíte pojišťovně zaslat kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla či záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence. Státní poznávací značku (SPZ) v tomto případě ukládáte do depozitu. Na základě potvrzení o odevzdání SPZ poté vypovíte pojistnou smlouvu. Pozor, pojistná smlouva může zaniknout i v případě uložení SPZ do depozita pouze na 1 den.

Dočasné vyřazení vozidla z registru se automaticky provádí na 12 po sobě jdoucích měsíců. Vozidlo, jehož registrační značky jsou uloženy v depozitu, nesmí na silnici. Můžete s ním však provádět některé úkony, jako je například prodej vozidla a jeho převod na nového vlastníka nebo změna sídla / trvalého bydliště vlastníka.

Další možnosti výpovědi

Pojistnou smlouvu o povinném ručení je možné vypovědět také z dalších důvodů, které by měly být uvedeny ve smluvních podmínkách:

Do dvou měsíců po uzavření smlouvy

Po sjednání povinného ručení máte po dobu dvou měsíců možnost odstoupit od pojistné smlouvy a sjednat si povinné ručení u jiné pojišťovny. Výpovědní lhůta trvá osm dní a začíná ode dne, kdy pojišťovna vaši výpověď obdrží.

V případě pojistných smluv uzavřených formou obchodu na dálku může pojistník bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly pojistitelem sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení na žádost pojistníka dojde až po uzavření pojistné smlouvy.

Výpověď dohodou

S pojišťovnou se můžete na výpovědi povinného ručení dohodnout. V písemné žádosti musíte uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Zvýšení pojistného

Výpověď kvůli zvýšení pojistného můžete podat do jednoho měsíce od data oznámení zdražení pojistného ručení.

Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Výpověď do tří měsíců od pojistné události můžete podat, pokud se vám nelíbí způsob, jakým vaše pojišťovna událost řešila, a to do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vám vrátí přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) na váš účet, případně vám ho zašle poštovní složenkou na vámi uvedenou adresu.

Srovnejte si nabídky povinného ručení

Kalkulačka povinného ručení vám ukáže online nabídky pojišťoven.

Beztrestně vás rychle pustí jen dvě pojišťovny

Pokud ke změně pojišťovny nemáte nějaký zákonný důvod a chcete ji změnit třeba jen proto, že vám nevyhovují její služby, jedinou možností je výpověď tzv. dohodou. Jenže na dohodu musí být minimálně dvě strany se stejným záměrem. A to, že vy chcete odejít, ještě neznamená, že vás pojišťovna dobrovolně pustí. Navrhnout jí to můžete, ale nemusí na to přistoupit.

Výjimkou jsou stále jen dvě pojišťovny, které si na tom postavily byznys plán a umožňují to v podstatě od počátku svého vzniku.

Direct pojišťovna umí ukončit povinné ručení na základě vaší žádosti tak zvaně ze dne na den. Dnes dáte výpověď, zítra smlouva končí. Samozřejmě si to ale s pojišťovnou raději upřesněte, být i jeden den bez platného povinného ručení je velké riziko.

Pillow pojišťovna smlouvu neukončí ze dne na den, ale umí ji ukončit ke každému období platby, výpovědní doba je 2 týdny. Pokud pojištění platíte např. měsíčně, smlouva vám po výpovědi tedy skončí po dvou týdnech. Pokud jste si ale zvolili platbu roční, počkáte si do konce konce toho pojistného roku, takže třeba i rok.

Zdroj: mesec.cz

Pojištění veteránů

VeteránHledáte povinné ručení na veterána? Nechte si zdarma spočítat cenu tohoto pojištění a ušetřete své peníze.

Spočítat povinné ručení veteránů.

Povinné ručení veteránů

Majitelé veteránů mají stejně jako ostatní vlastníci motorových vozidel povinnost ze zákona sjednat povinné ručení. Cena za pojištění veterána je výrazně nižší pokud má atestaci historického vozidla u příslušného veteránského klubu. Za veterána se pokládá vozidlo starší třiceti let.
V případě, že se jedná o veterána bez průkazu historického vozidla, který má obvyklou registrační značku, musí majitel platit běžné povinné ručení za obvyklou cenu.
Pokud je však vozidlo zapsané v registru historických vozidel a má příslušný průkaz, je cena povinného ručení značně snížena – zhruba na čtvrtinu. U takového vozu se však předpokládá pouze omezený provoz na silnicích.

Havarijní pojištění veteránů

Spočítat havarijní pojištění veterána.

Kromě povinného ručení si na veterána můžete sjednat i havarijní pojištění. To se u sjednává formou takzvaného úpisu a vyžaduje odhad ceny veterána soudním znalcem.
I přestože se může zdát, že sjednat si havarijní pojištění na veterána je zbytečné, není dobré to podcenit z důvodu možného rizika odcizení vozu. Doporučujeme vám, proto si na vašeho veterána přinejmenším sjednat připojištění proti krádeži vozidla, které lze již sjednat samostatně pouze k povinnému ručení. Ušetříte tím a nemusíte se obávat finanční škody v případě krádeže.

Facebook   |   Instagram   |   Kontakty   |   Chci zařídit   |   Prověř vůz   |   Pojištění veteránů   |   Veterán   |  Prodej   |   Autobazar

FLOTILA

Proveďte srovnání cen a ušetřete tisíce! Pojištění si můžete sjednat online nebo s naším specialistou na flotily.

 • Flotilové pojištění můžete sjednat již od pěti vozidel
 • Flotilové pojištění mohou využít jak fyzické osoby tak i firmy.
 • Flotilové pojištění zabezpečuje pojistnou ochranu více automobilů v jedné pojistné smlouvě a jednu fakturaci. Předmětem pojistné smlouvy, může být jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak i havarijní pojištění, připojištění, asistence.
 • Flotilové pojištění je známé především z pojištění automobilů. Do jedné pojistné smlouvy, tedy flotily, můžete pojistit neomezené množství aut různých kategorií. V jedné flotilové smlouvě tak můžete mít pojištěn osobní automobil, přívěs za auto, ale stejně tak motocykl či obytný vůz. Ve firemní flotile tak můžete mít pojištěn, jak tahač návěsů tak nákladní automobily nad 3,5t a zbytek osobních aut ve firmě. Flotilové pojištění můžete využít nejenom na většinu kategorií vozidel na veřejné komunikaci, ale stejně tak si můžete pojistit flotilu pracovních strojů (traktor, sklápěč, vysokozdvižné vozíky a zemědělskou techniku).

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

 • Zajistíme Vám zcela individuální nabídku.
 • Nabízíme celistvé řešení pro Váš vozový park.
 • Máme více jak patnáctiletou praxi a specialisty na flotilové pojištění.
 • Srovnáme ty nejlepší ceny a zajistíme jednoduchou správu pojištění.
 • Postaráme se za Vás o veškeré papírování.

CO VŠE MŮŽE FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ OBSAHOVAT?

 • Povinné ručení v limitech od 35 milionů Kč (zákonné minimum)
 • Havarijní pojištění All RISK se spoluúčastí od 1% a minimálně 1000 Kč včetně krytí: havárie, odcizení, živlu, vandalismu, požáru a výbuchu.
 • Nadstandardní asistenční služby včetně repatriace vozidla zpět do domovského servisu a náhradního vozidla.
 • Další připojištění jako například pojištění všech skel, úrazové pojištění, havárie při pracovní činnosti, pojištění ceny GAP.

PODLE ČEHO POJIŠŤOVNY POČÍTAJÍ CENU POJIŠTĚNÍ FLOTILY?

 1. Prvním bodem je samozřejmě škodní historie Vaší stávající flotily. Když Vaše vozidla hodně bourají, pojišťovny to dle databáze ČKP (České kanceláře pojistitelů) vědí. Pojišťovna sleduje jak četnost škod, tak i rozsah škod. Pakliže máte vozidla, která bourají málo anebo vůbec či způsobily opravdu malou škodu, dostanete ty nejlepší cenové nabídky.
 2. Hodnota vozidel automobilů, strojů.
 3. Téměř vždy si klienti pojišťují i havarijního riziko. Pro ocenění havarijního pojištění je třeba znát nejenom stejné údaje jako u povinné ručení, ale i přesnou hodnotu Vašich vozidel.
 4. Specializaci Vaší firemní flotily – pojišťovny mají různé sazby pro zemědělské stroje, vozidla převážející nebezpečný náklad (ADR) a stejně tak třeba pro flotilu autobusů.
 5. Rozsah pojistného krytí a asistencí pro Vaši flotilu. U nákladní dopravy by limity měli být co nejvyšší, aby neohrožovaly existenci Vaší firmy při extrémní škodě. Samozřejmě Vás budou zajímat taky poslední trendy v asistenčních službách, které se na trhu extrémně rychle mění a s nimi samozřejmě i rozsah a finální cena za asistenční služby.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K FLOTILOVÉMU POJIŠTĚNÍ

 • Je možné sjednat flotilové pojištění pro auta, která jsou určeny k prodeji v autobazaru

           Ano, pojištění vozidel stojících na prodejní ploše je možné.

 • Od kolika vozidel si mohu sjednat flotilové pojištění?

           Můžete začít již od tří vozidel.

 • Jak probíhá platba za pojištění například deseti osobních vozidel?

           Pojišťovna Vám vystavuje fakturu za dané pojistné období dle četnosti plateb, kterou jste si zvolili (měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční).
Za všechny pojištěná vozidla v daném období Vám vystaví jednu fakturu s jednou částkou.

 • Mohu poptat cenu u své stávající smlouvy online?
           Ano můžete. Pošlete plnou moc k poptání Vaší flotily na pojišťovnách a my Vám velmi rychle zjistíme, zda-li neexistuje lepší pojistné krytí za lepší cenu. Lze vše provést velmi rychle i bez osobní návštěvy.

Jste nespokojen s likvidací škody či postupem asistenční služby u svého stávajícího pojistitele.

 • Jak mohu ukončit svoji stávající smlouvu?

        S výpovědí Vaší stávající smlouvy Vám pomůžeme.

NAPIŠTE NÁM: INFO@FLOTILA.CZ

ZAVOLEJTE NÁM +420607850585

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Nejlevnější povinné ručení kalkulačka
Srovnání povinného ručení
Ceny povinného ručení
Cena povinného ručení na auto
Orientační tabulka cen povinného ručení
Orientační tabulka cen povinného ručení
Cena povinného ručení na auto
Povinné ručení
Povinné ručení bonus tabulka
Kalkulačka povinného ručení
Srovnání povinného ručení bez registrace
Nejlevnější povinné ručení
Pojistky na auto
Flotila tahačů
Flotila traktorů
Flotila dopravců
Flotila doprava
Flotila traktor
Flotila traktory
Flotila nákup
Firemní auta
Firemní flotila
Firemní vozy
Autopark
Auto bazar
Pojištění více vozidel
Povinné ručení více vozidel
Pojištění flotily vozidel
Flotilové pojištění vozidel
Autopojištění
Nejlevnější pojištění auta
Nejlevnější povinné ručení kalkulačka
Kalkulačka povinného ručení a havarijního pojištění
Nejvýhodnější povinné a havarijní pojištění
Srovnávač havarijního pojištění
Srovnání havarijního pojištění
Nejlevnější havarijní pojištění
Nejlevnější povinné ručení
Flotila autobusů

Vyplatí se havarijní pojištění pro auta starší 10 let?

Havarijní pojištění je pro vás vhodné ve chvílích, kdy potřebujete pokrýt náklady na škody způsobené na vašem autě. Pro nová auta je to téměř nutnost, i když ne povinnost, jako v případě povinného ručení. U starších aut často kalkulujeme, zda se nám vůbec nějaké pojištění vyplatí. Na co v takovém případě myslet?

Záleží na ceně i stáří auta

 

To, že máte ojeté auto starší 10 let neznamená, že je pro vás havarijní pojištění automaticky zbytečné. U havarijního pojištění se vždy počítá s cenou daného auta a i to, které je starší 10 let, ji může mít pěkně vysokou. Pojišťovna ovšem nepočítá cenu, za kterou jste auto koupili, ale tzv. časovou či obecnou cenu. Časová cena je vnímána s ohledem na stáří a opotřebení, obecná se stanovuje dle aktuálních cen stejných modelů v bazarech.

 

 

Vybírejte si správná rizika

Havarijní pojištění obecně pokrývá rizika, jako je škoda způsobená dopravní nehodou, vandalismem, přírodními vlivy, ale také při odcizení auta. Můžete si zvolit i další připojištění rizik, nejčastěji je to pojištění srážky se zvěří a pojištění čelního skla, ale třeba i pojištění věcí a osob v autě.

Výhodou havarijka je možnost namixovat si rizika podle potřeb. Jestli například jezdíte s autem přes zalesněná území, pravděpodobně budete nejvíce potřebovat pokrýt riziko srážky se zvěří. Ve městě se pak více nabízí poškození vandalismem. Zkrátka vybírejte si rizika, která jsou pro vás smysluplná. Při důmyslném a promyšleném zabezpečení garáže si nemusíte dělat hlavu s rizikem krádeže, a naopak, pokud auto necháváte před domem, asi byste se měli zamyslet i nad rizikem odcizení.

Speciální produkty pro majitele starších aut

V nabídce pojišťoven najdete dnes i produkty přímo určené pro starší ojetá vozidla. Pro běžná auta nižší a střední třídy, například velmi oblíbená Škoda Octavia, se pojistné za havarijní pojištění pohybuje kolem 1200 až 1700 korun ročně.

Cena pojištění se odvíjí i od spoluúčasti, tedy částky, kterou se na škodě budete podílet vy sami. Některé pojišťovny mají u pojištění starších vozů automaticky stanovenou i spoluúčast, například ve výši 5 či 10 %. Například Generali Česká pojišťovna umožňuje volbu spoluúčasti již od 1 %. Vysoká spoluúčast sice snižuje cenu pojistného, ale v konečném důsledku se pak zejména při velkých škodách nevyplácí, proto si její výši dobře promyslete a poraďte se s pojišťovnou, co pro vás bude nejlepším řešením.

Zdroj: autobible.euro.cz

Pojištění flotil

Pro koho je pojištění flotily?

Pokud provozujete aspoň pět vozidel, je flotilové pojištění právě pro Vás.

I když jste firma, živnostník, zapsaný spolek, nezisková organizace, nebo fyzická osoba.

Flotilové pojištění na míru připravíme pro každého a nezalekneme se ani elektromobilů, obytných vozidel, nebo zemědělských a pracovních strojů.

Máte velký vozový park nebo jen pět vozidel?  

KONTAKTUJTE NÁS    +420607850585

NAPIŠTE NÁM: INFO@FLOTILA.CZ

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Flotila, Flotila.cz

Význam slova flotila je seskupení lodí, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova flotila je flotil, flotilami, flotilách, flotilám, flotilou, flotilo, flotilu, flotile, flotily, flotila

S jakými auty jsou řidiči nejvíce spokojení?

Průzkum britského magazínu Auto Express s označením Driver Power je již pravidelnou každoroční záležitostí. Účastní se ho vždy tisíce majitelů, kteří prostřednictvím dotazníku hodnotí vůz zakoupený v průběhu posledních dvou let. Nejde tedy o nějaký náhodný vzorek či hodnocení novinářů. Britové potom stovky tisíc dat třídí a na jejich základě vydávají nejrůznější žebříčky od spolehlivosti až po absolutní pořadí nejlepších aut, která vlastnit. Právě druhý jmenovaný žebříček najdete na dalších stránkách.

Auto je hodnoceno v celkem devíti hlavních kategoriích – motor a převodovka, exteriér, interiér a komfort, praktičnost a prostornost, jízdní vlastnosti, bezpečnostní prvky, provozní náklady, spolehlivost a kvalita zpracování a konečně multimediální systém, konektivita a elektronika.

Na základě těchto kategorií dostane model celkové hodnocení – čím více procent, tím vyšší pozice mu náleží v celkovém pořadí. Na následujících stránkách tak najdete deset aut, se kterými jsou čtenáři Auto Expressu pro rok 2020 nejvíce spokojení.
Jaká auta se vyplatí hýčkat si v garáži? Na to hledá každým rokem odpověď britský magazín Auto Express ve svém rozsáhlém průzkumu přímo mezi majiteli jednotlivých vozů. Téměř vždy jde o přehlídku poměrně různorodých automobilů a jinak tomu není v letošním roce. Podívejte se na auta, která je dle britských řidičů nejlepší vlastnit. Nechybí ani dvě Škody.

10. Škoda Superb – celkové skóre 91,59 %


Aktuální třetí generace Škody Superb se vyrábí od roku 2015 a v minulém roce se dočkala modernizace. Ta přinesla nejen změny vzhledu, ale vůbec poprvé také plug-in hybridní variantu.
Celkově vlajková loď mladoboleslavské automobilky dosáhla na skóre 91,59 procenta. Britové chválí provedení multimediálního systému, spolehlivost nebo nízké provozní náklady (nízká spotřeba, levný servis i rozumné ceny pojistek). Hlavní výhodou však zůstává praktičnost a prostornost vozu, ostatně Superb se stal nejlepším rodinným autem letošního ročníku průzkumu Driver Power. Výtku si odnesla přední sedadla, která by mohla být podle britských řidičů pohodlnější, a také jízdní vlastnosti (nikoliv ovšem komfort jízdy samotné).
Auto Express potom v hodnocení dodává, že podle řidičů dostává vlajková loď české automobilky svému jménu. Superb lze totiž přeložit jako výborný. Celkem 13,2 procenta majitelů, což je lehce pod průměrem, ale přes všechny superlativy nahlásilo nějaký problém. Ten ve většině případů souvisí s elektronikou.

9. Hyundai Ioniq – celkové skóre 91,61 %

Na devátém místě sedí Hyundai Ioniq, tedy hybridní, plug-in hybridní nebo plně elektrický liftback korejské automobilky. Ten se vyrábí od roku 2016 a v nedávné době podobně jako Superb prošel modernizací.
Majitelé mu přiřkli o dvě setiny procenta lepší hodnocení než Superbu. Vyzdvihují především hladké fungování převodovky v kombinaci s tichým, ale rychlým motorem. A je jedno, jestli je pod kapotou hybrid, plug-in hybrid, nebo čistý elektromotor. Chvály se dočkaly i nízké provozní náklady. Další plusové body získalo auto za fungování multimediálního systému, dle Britů dokonce neexistuje v rámci průzkumu auto s lepším propojením s chytrým telefonem. Majitelé si pochvalují rovněž množství bezpečnostních prvků.
Naopak lepší by podle majitelů mohla být kvalita zpracování karoserie, omezený je rovněž výhled ven ze sedadla řidiče. Závadu na autě nahlásilo 8,2 procenta majitelů, většinou souvisela s motorem, elektronikou nebo převodovkou.

8. Lexus IS – celkové skóre 91,64 %


Lexus IS nepatří minimálně na českém trhu k nejprodávanějším a už ani nejnovějším modelům (nabízí se od roku 2013), v různých statistikách spolehlivosti se však pravidelně objevuje na čelných příčkách, a není proto překvapením, že se dostal i mezi nejlepších deset aut pro rok 2020 dle britských řidičů. A IS získalo i dílčí titul jako nejlepší prémiové kompaktní auto.
Skóre je opět o nějakou tu setinu procenta lepší než u Hyundai a Superbu (mimo jiné to ukazuje také vyrovnanost žebříčku). Majitelé vozu vyzdvihují třeba již zmíněnou spolehlivost nebo jízdní vlastnosti – od naladění brzd a řízení až po komfort. Nízké jsou rovněž provozní náklady a naopak vysoká kvalita výroby. Pohledný design nabízí auto nejen zvenku, ale i uvnitř.
Lexus výrazněji pokulhává v jediné oblasti. Tou je multimediální systém se špatnou konektivitou a ne příliš přívětivým rozhraním. Celkem 14,5 procenta majitelů potom nahlásilo nějakou poruchu, nejčastěji týkající se elektroniky.7. Toyota Corolla – celkové skóre 91,71 %


Nejlepším hatchbackem je podle britských řidičů Toyota Corolla, která do prodeje přišla teprve minulý rok. Celkové sedmé místo a skóre 91,71 procenta zformovaly především jízdní vlastnosti a jízdní komfort. Vysokého hodnocení se dočkaly i výrobní kvalita, spolehlivost, provozní náklady a design vozu.
Naopak, podobně jako u Lexusu, výtky směřují k multimediálnímu systému. Řidiči vozu rovněž udělili nižší hodnocení za praktičnost. Corolla má menší kufr a také menší množství odkládacích prostor.
Nějakou závodu nahlásilo 7,7 procenta majitelů, nejčastěji se týkají interiéru. Jak jezdí kombi odvozené od Toyoty Corolla, zjistíte zde.6. Škoda Kodiaq – celkové skóre 91,73 %


Druhá škodovka v nejlepší desítce britského žebříčku. Vedle Superbu majitelé hodnotí vysoko také SUV Kodiaq se skóre 91,73 procenta. Na trhu se model objevuje od roku 2016, ani to mu však ve vysokém hodnocení nezabránilo.
Podle průzkumu například žádné jiné auto nemá lepší výhled vpřed ze sedadla řidiče. Za vysokým hodnocením stojí i povedený design, vysoká výrobní kvalita, dobré jízdní vlastnosti, tiché motory nebo uživatelsky přívětivý multimediální systém. Vůbec nejsilnější kategorií Kodiaqu je však interiér v závěsu s praktičností a prostorností.
Kde naopak SUV ztrácí, to je nabídka bezpečnostních pomocníků a především spotřeba paliva. Ta je podle majitelů vysoká u benzinových i naftových motorů. Jeden z pěti Kodiaqů prodělal také dle průzkumu nějakou závadu, nejčastěji související s elektronikou.
Vedle Superbu a Kodiaqu se mezi 75 aut, se kterými se nejlépe žije, vešly ještě patnácté SUV Karoq a Octavia třetí generace, sedící na 34. pozici.5. Mazda CX-5 – celkové skóre 91,75 %


Druhá generace Mazdy CX-5, která se nabízí třetím rokem, si v průzkumu mezi britskými řidiči vysloužila vysoké hodnocení vyváženým skóre ve všech devíti sledovaných oblastech. Ani v jedné japonské SUV vyloženě neselhalo, nejlepšího hodnocení se mu dostalo za spolehlivost a výrobní kvalitu, počet bezpečnostních prvků a provedení interiéru. Ten je kvalitně vyroben, dobře vypadá a z vozu je také dobře vidět ven.
Vysoké hodnocení získal dále vnější design a relativně dobře jsou na tom i provozní náklady. CX-5 má sice vyšší cenu servisu, tu ale vyvažuje nižší spotřeba paliva a další náklady. Motory by dle majitelů mohly být o něco silnější, na druhou stranu ale fungují kultivovaně. Stejně jako převodovky. Vysoko pak majitelé řadí Mazdu v oblasti radosti z jízdy, což u SUV může překvapit.
13,6 procenta majitelů CX-5 reportovalo nějaký problém, ten se nejčastěji týkal elektroniky.
4. Kia Niro – celkové skóre 91,82 %

“Pokud jste spokojení se vzhledem Nira, budete na něm milovat všechno ostatní,” píše Auto Express na adresu druhého korejského ekologického modelu v žebříčku. Kia Niro, v nabídce od roku 2016, stejně jako Hyundai Ioniq může mít hybridní, plug-in hybridní nebo elektrický motor.
Majitelé jsou u Nira, jinak nejvýše umístěného malého SUV, spokojení především s provozními náklady. Vedle nízké spotřeby jsou to hlavně náklady spojené se servisem – dle průzkumu je žádný jiný vůz ve Velké Británii nemá nižší. Podobně jako u Ioniqu platí, že všechny tři typy pohonného ústrojí jsou dostatečně tiché.
Další plusové body sbírá vůz za jízdní vlastnosti včetně řízení s dobrou odezvou, respektive množství bezpečnostních prvků, spolehlivost a provedení multimediálního systému. To je mimochodem dobré napříč všemi modely korejského výrobce.
Jak už bylo řečeno, problémově vidí majitelé především vnější vzhled vozu. Ten nicméně každý vnímá trochu odlišně. Auto Express uvádí, že necelých 12 procent aut zaznamenalo nějaký problém, nejčastěji související s elektronikou.3. Lexus RX – celkové skóre 91,98 %


Stupně vítězů otevírá Lexus RX, jinak také nejlépe posazené hybridní auto v žebříčku. Jeho celkové skóre se blíží 92 procentům a hodnocení v dílčích kategoriích minimálně částečně kopíruje již zmíněný model IS.
Tak například spolehlivost, ve které patří SUV prodávané od roku 2015 vůbec k nejlepším. Další vysoké hodnocení si vysloužila praktičnost vozu a jeho celková prostornost, stejně jako řada různých drobností usnadňující převážení dětí. Dobře se nicméně žije i vpředu – sedadla jsou pohodlná a celkové ztvárnění kabiny je příjemné na pohled i kvalitou zpracování. Lexus dále nabízí řadu bezpečnostních prvků a jeho hybridní ústrojí funguje kultivovaně a tiše.
Má japonské SUV vůbec nějakou slabinu? Dle britských majitelů jsou to multimediální systém a vyšší provozní náklady. Jinak je ale Lexus RX hodnocen veskrze pozitivně. Devět procent majitelů, tedy výrazně pod průměrem, hlásí nějaký problém s autem. Nejčastěji se to týká elektroniky.2. Peugeot 3008 – celkové skóre 92,04 %


Druhé místo a také titul nejlepšího středně velkého SUV si vysloužil Peugeot 3008. Ten je v nabídce od roku 2016, přesto se jeho vzhled majitelům dodnes neokoukal a berou ho jako jednu ze silnějších vlastností. Navíc jdoucí ruku v ruce s vysokou kvalitou výroby.
Není to ale jen o vnějším vzhledu. Peugeot je dle majitelů spolehlivý i prostorný, s řadou užitečných prvků pro rodiny s dětmi. Kladné hodnocení designu karoserie se přenáší rovněž do interiéru, kde bodují například ovladače ve stylu kláves od piana.
Co možná překvapí, je hodnocení majitelů v oblasti zábavy za volantem – v případě potřeby si lze jízdu 3008 dostatečně užít s tím, že vůz poskytuje také dobrou odezvu a celkovou kvalitu jízdy.
Pokud francouzský model někde ztrácí, je to výhled ven ze sedadla řidiče. Jednodušší by také mohlo být ovládání klimatizace. Nějakou poruchu hlásí necelých 12 procent majitelů Peugeotu.1. Kia Sorento – celkové skóre 92,05 %


První místo uniklo Peugeotu 3008 o setinu procenta. Podle Britů je tak v roce 2020 nejlepší vlastnit velké SUV Kia Sorento. Nejedná se o zcela novou generaci (více o ní zde), ale pomalu končící třetí vydání z roku 2014.
Co vyneslo korejský model až na samotný vrchol? Kombinace prostornosti a praktičnosti (ať už jde o počet odkládacích prostor, místo vzadu, nebo prvky zlehčující převoz dětí) s celkovým ztvárněním interiéru. Ani v jedné z těchto dvou kategorií totiž Sorento nenašlo mezi všemi vozy v průzkumu přemožitele. To samé platí i o komfortu sedadel.
Jen o kousek potom zaostaly jízdní vlastnosti – majitelé si pochvalují třeba fungování brzd. Už u Nira bylo zmíněno celkové vysoké hodnocení multimediálního systému ve vozech Kia, což platí i u Sorenta.
Ale i vítěz má slabší stránky. Například vyšší spotřebu paliva. Majitelé by si také uměli představit o trochu více kultivovanou převodovku. Zajímavé je, že až 23,8 procenta majitelů reportovalo se Sorentem nějaký problém, nejčastěji se týkající elektroniky. Ani to ale nezastavilo Kii v cestě na vrchol.

Zdroj: Aktuálně.cz

Nová pravidla pro řidiče kamionů

Nová pravidla zavádí pro řidiče maximální dobu nepřetržité jízdy a minimální dobu odpočinku. Na rozdíl od současné praxe bude zaměstnavatel muset řidičům zajistit ubytování.

Evropský parlament přijal několik let vyjednávaná nová pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě. Takzvaný silniční balíček zavádí příznivější pracovní podmínky pro řidiče a zároveň přísnější kontrolu bezpečné jízdy. Omezuje také možnosti převážet náklad v rámci jedné cizí země. Dopravci rovněž nebudou muset platit řidičům různé mzdy podle pravidel států, jimiž pouze projíždějí.

Zákonodárci zamítli všechny pozměňovací návrhy k trojici norem stanovujících nová pravidla, čímž byl celý balíček přijat a může vstoupit v platnost. Text, na němž se loni EP shodl se členskými státy a Evropskou komisí, zavádí pro řidiče maximální dobu nepřetržité jízdy a minimální dobu odpočinku. Narozdíl od současné praxe nebudou navíc řidiči odpočívat jen v kabinách vozidel, neboť jim zaměstnavatel bude muset zajistit ubytování, pokud povinný odpočinek přesáhne 45 hodin za týden. Každé čtyři týdny se také budou řidiči muset vracet do své domovské země.

Nikdo nechce vést své děti po dálnici D1 a přitom mít vedle sebe kamion s unaveným řidičem, který je 200 dní na cestě a má za sebou čtyřiceti tunový kolos, s nímž se kdykoli může stát něco nepředvídatelného, podotkla komunistická europoslankyně a zpravodajka návrhu Kateřina Konečná, podle níž patří vyšší bezpečnost řidičů a cestujících na silnicích k zásadním přínosem nových pravidel.

Jeden z hlavních sporů, kvůli němuž se o balíčku vyjednávalo přes tři roky, se točil okolo úpravy směrnice o vysílání pracovníků. Ta počítá s tím, že za stejnou práci by na stejném místě lidé měli dostávat srovnatelný plat, ať už je jejich zaměstnavatel odkudkoliv. Řidiči kamionů jsou však z ní po tlaku zemí střední a východní Evropy na základě dnes schválených pravidel vyňati a dopravci se tak nebudou muset při každém přejezdu hranic řídit jinými standardy. Česká liberální europoslankyně Martina Dlabajová, která byla zpravodajkou návrhu v minulém volebním období, to označila za velké vítězství pro české dopravce. „Silniční balíček je proto zárukou toho, že se na naše řidiče nebude vztahovat například německý zákon o minimálně mzdě nebo jeho francouzský ekvivalent,“ uvedla Dlabajová.

Dopravci budou muset na základě nových pravidel pořídit do vozidel včetně menších nákladních aut elektronické tachografy, které umožní lepší kontrolu toho, kdy a kde se vozidlo pohybovalo, nakládat a vykládat či kdy řidič odpočíval. Norma upravuje také podmínky takzvané kabotáže, neboli přepravy nákladu jen po území jiného státu, než z něhož byl řidič vyslán. Kamion bude moci provést nejvýše tři vnitrostátní cesty během týdne následujícího po přeshraniční přepravě nákladu. Poté bude muset mít nejméně čtyřdenní pauzu, aby mohl znovu vozit zboží po stejné zemi. Tuto úpravu si vynutily západoevropské země, kterým vadilo, že firmy z východu EU vysílaly své řidiče systematicky převážet náklady do Německa či Francie a braly tak práci tamním přepravcům.

Kam cestovat? 

Cestovní mapa autem níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat.

 

Zelená barva je bez omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Nutnost podstupovat testy na COVID-19. Cestování mimo země EU se stále diskutuje. Uvolnění cestování se tak týká zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Vnější hranice unie zůstávají uzavřené, členské státy se ale shodly, že by se s jejich postupným otevíráním pro země, v nichž je dobrá epidemiologická situace, mohlo začít v červenci.

Kam cestovat?

 • Po Slovensku lze cestovat bez omezení.
 • Dovolená v Česku je bez omezení.
 • Německo je možné procestovat bez omezení.
 • Polsko je od 29. června bez omezení.
 • Rakousko je bez omezení.
 • Chorvatsko vyžaduje při příjezdu vyplnit formulář, kde uvádíte osobní údaje a zodpovíte dotazy ohledně COVID-19.
 • V Bulharsku se není třeba prokázat negativním testem na COVID-19 ani podstupovat karanténu.
 • Maďarsko je bez omezení.
 • Španělsko je pro české občany také bez omezení.
 • Francie, Itálie jsou bez omezení.

Při cestování ve vlastním automobilu se vyplatí havarijní pojištění havarijní pojištění a povinné ručení včetně asistenčních služeb. Asistence pro nehodu, poruchu, živel, vandalismus, odcizení vozidla, defekt pneu, vybití akumulátoru, dále nedostatek, nebo záměna paliva, také ztráta / zabouchnutí / zlomení klíčů.

Asistence by měla obsahovat odtažení vozidla, úschovu vozidla, zapůjčení náhradního vozidla nebo náhradní dopravu vlakem, autobusem, taxíkem, nebo letecky, náhradní ubytování v hotelu a repatriaci vozidla (odtažení vozidla do místa v ČR), nebo vyzvednutí opraveného vozidla a dopravu řidiče do opravny.

www.flotila.cz