GDPR

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektů údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR).

 1. Pojištění firmy, s.r.o. je společností poskytující služby v oblasti pojišťovnictví v souladu platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a to s registrací u ČNB jako samostatný zprostředkovatel s tím, že ve vazbě na charakter poskytovaných služeb má postavení zpracovatele osobních údajů zejména pro případy sjednávání pojistných produktů a v rámci klientského servisu a dále postavení správce osobních údajů zejména pro případy činností směřujících ke zprostředkování sjednávání pojistných produktů a v rámci přípravných návrhů směřujících k uzavření pojistných produktů s tím, že toto jeho postavení se odvozuje od konkrétních případů zpracování osobních údajů.
  Pojištění firmy, s.r.o. si dovoluje svoje klienty a zájemce o služby v oblasti pojišťovnictví ubezpečit o tom, že ochrana a zákonnost zpracování osobních údajů, údajů o pojištění a ochrana soukromí mezi priority společnosti.
 2. Kontaktní údaje
  sídlo: Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha,
  IČ: 06887163
  Spisová značka C 290769/MSPH Městský soud v Praze
  ID datové schránky: vzh3xff
  webová stránka: www.pojisteni-firmy.cz
  e-mail: info@pojisteni-fimry.cz
 3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely:
  – předkládání nabídek pojistných produktů a provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv na základě zjišťování potřeb, testů vhodnosti a přiměřenosti,
  – uzavírání pojistných smluv dle Vašich požadavků,
  – zajišťování klientského servisu ve vztahu k pojistným smlouvám, správa pojistných smluv a vyřizování nároků a plnění z pojistných smluv,
  – správa databáze/evidence klientů a zájemců o pojištění, marketing,
  – plnění povinností dle platných právních předpisů.
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě uvedených právních základů:
  plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR,
  udělení souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z těchto zdrojů:
  – přímo od Vás, od našich klientů a zájemců o pojištění,
  – od třetích stran, jako např. státní a veřejnoprávní orgány, pojišťovny, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, bankovní ústavy, zaměstnavatelé, zákonní zástupci, právní subjekty sjednávající ve Váš prospěch pojištění, z veřejně dostupných databází.
  – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, zejména pokud jde o následující kategorie osobních údajů:
  jméno, příjmení, titul,
  datum narození, rodné číslo,
  adresa trvalého pobytu/bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty,
  telefonní číslo,
  číslo bankovního účtu a kód banky,
  číslo úředního dokladu, datum vydání a platnosti úředního dokladu,
  podpis,
  státní občanství,
  rodinný stav, pohlaví, profese, údaje o zdravotním stavu,
  údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění,
  kalkulace pojištění, údaje pro uplatňování Vašich nároků a plnění z pojistných smluv,
  historie změn osobních údajů,
  plná moc k zastupování,
  kopie pojistných smluv a s nimi spojených registračních a změnových formulářů a dodatků,
  kopie velkého technického průkazu vozidla,
  podoba (obličej i celá postava) a další údaje zjistitelné z video kamer umístěných v provozovně společnosti pro zabezpečení prostor pro zpracování osobních údajů a oprávněných zájmů,
  další údaje, nezbytně související s využívaním našich služeb a pojišťoven nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete.
 1. Kategorie subjektů osobních údajů
  Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:
  pojištěný, pojistník, zájemce o pojištění,
  smluvní partner, subjekt v předsmluvním vztahu,
  podřízený pojišťovací zprostředkovatel,
  zaměstnanec a uchazeč o zaměstnání,
  žadatel, tazatel,
  plátce, příjemce,
  oprávněný, povinný, poškozený,
  účastník řízení.
 1. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů
  Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnout těmto třetím osobám v závislosti na poskytovaných službách, plnění právní povinnosti a oprávněného zájmu:
  pojišťovny, o jejichž pojištění máte zájem nebo s nimiž máte sjednáno pojištění,
  státní a veřejnoprávní orgány,
  bankovní ústavy,
  externí subjekty, jimiž jsou zejména subjekty poskytující IT služby a zajišťující bezpečnost našich informačních systémů a technologií, subjekty účetnictví, auditu a daňového poradenství,
  podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, subjekty školení a vzdělávání, subjekty právního zastoupení a znalci, zejména při vyřizování zprostředkování pojistných událostí.
  Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP bez Vašeho souhlasu, nebo pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
 2. Způsob zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným a neautomatizovaným způsobem v tištěné nebo elektronické podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsou přijata nezbytná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v databázích na zabezpečených serverech, na které mají přístup pouze naši pracovníci či pověření zpracovatelé, a to pouze v rozsahu nutném k plnění jejich pracovních povinností.
  Veškeré přístupy a manipulace s daty v našich databázích jsou monitorovány a logovány, je zajištěna antivirová ochrana a systém bezpečnostního zálohování dat. Naše společnost přijala opatření k zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a zpracování, schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případech fyzických a technických incidentů. Prostory, kde jsou Vaše osobní údaje zpracovávány jsou dostatečně mechanicky zabezpečeny, jakož i kamerovým systémem. Dovolujeme si Vás informovat, že se pojišťovna zejména okamžikem uzavření pojistné smlouvy stává správcem Vašich osobních údajů a jejich další zpracování na jejich straně a zabezpečení se řídí postupy a zásadami pojišťovny, GDPR a platnými právními předpisy.
 3. Povinnost mlčenlivosti
  Pojištění firmy, s.r.o. se zavazuje k mlčenlivosti dle podmínek GDPR ohledně zpracovávaných osobních údajů a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, když tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pojistné smlouvy nebo poskytování služeb, pokud pojistná smlouva nebo obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak.