Přišel o bonusy, z jeho pojištění se plnilo a má platit pokuty magistrátu za auto, které prodal. 

Přišel o bonusy, z jeho pojištění se plnilo a má platit pokuty magistrátu za auto, které prodal.

Prodali jste auto? Možná si myslíte, že stačí domluvit se na ceně. Nepodceňte ale přepis vozu, jinak si koledujete o problémy a zdánlivě výhodný prodej vás ve výsledku může přijít pěkně draho.

Pan František prodával auto. Zájemce souhlasí s inzerovanou cenou, auto si prohlédl, projel se v něm a líbilo se mu. Sepsali kupní smlouvu, bez problémů proběhlo předání peněz i vozu. Domluvili se, že přepis automobilu na nového majitele zajistí kupující, pan František k tomu předal notářsky ověřenou plnou moc a tím měl vše za uzavřené.

Jenže před pár dny mu domů poštou přišla úřední obsílka. Magistrát s ním zahajuje správní řízení, protože neuhradil pokutu za dopravní přestupek. „Zjistil jsem, že jsem překročil povolenou rychlost, ovšem v Praze, kde jsem nikdy nebyl. S vozidlem, které prodal byl způsoben přestupek proti dopravním předpisům a také byla způsobena dopravní nehoda hned druhý den po prodeji.
Kupující auto nepřepsal, a tak je v registru jako vlastník stále zapsán původní vlastník a ještě k tomu způsobil nehodu na moje povinné ručení. „Jsem povinen pokuty zaplatit? Můžu ještě auto přepsat sám? Kdo zaplatí škodu z povinného ručení?“ ptá se čtenář.

Za přestupky odpovídá ten, kdo je zapsán v registru.

Zákon hovoří jasně. Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích a pokud tuto povinnost nedodrží, dopouští se přestupku. Za provozovatele se přitom považuje vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru vozidel.

„V případě prodeje vozidla je nutné provedení řádné změny zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel, neboť pokud k zápisu změny vlastníka (provozovatele) nedojde, pak prodávající sice nemusí mít vozidlo ve své faktické dispozici, ale nadále může být veden jako provozovatel daného vozidla a tím se vystavuje riziku spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy tato odpovědnost je objektivní, nezkoumá se tedy zavinění,“ vysvětluje mluvčí Magistrátu.

Samotná změna vlastnictví bez následného hlášení v registru vozidel tedy nezprošťuje provozovatele vozidla jeho odpovědnosti, přestupek se totiž posuzuje dle data, kdy byl spáchán, a výpisem z registru vozidel se prokazuje, kdo byl v době jeho spáchání provozovatelem vozidla.

„Pan František by se pokutám ubránil pouze tak, že by označil pachatele přestupků, tedy toho, kdo špatně zaparkoval a kdo jel rychle. To ale není reálně v jeho možnostech, protože neví, kdo vozidlo v tu danou chvíli řídil a kdo se přestupku dopustil. A protože je v registru stále zapsán jako vlastník, nezbývá mu, než pokuty zaplatit,“ shrnuje advokát. Za přestupek by pan František neodpovídal, kdyby již alespoň byla podána žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel, ani k tomu ale v tomto případě nedošlo.

Je tedy docela možné, že dokud nebude auto přepsáno v registru, budou chodit další pokuty. A to ještě zdaleka není všechno. Nepřihlášení vozidla na nového vlastníka v zákonné lhůtě do 10 pracovních dnů od prodeje je přestupek, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Pojistná událost bude řešena z povinného ručení prodávajícího Františka, přichází o bonusy a jestliže si kupující neplatí vlastní povinné ručení, bude panu Františkovi časem určitě doručena výzva České kanceláře pojistitelů k zaplacení příspěvku do Garančního fondu ČKP.

Co je potřeba k přepisu vozidla
  • Osobní doklady obou smluvních stran
  • Velký technický průkaz
  • Malý technický průkaz
  • Platná zelená karta
  • Protokol o evidenční kontrole
  • Doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (kupní smlouva, nebo faktura)
  • Úhrada správního poplatku ze přehlášení vozidla ve výši 800 Kč

Co se dá vyřešit? „Pokud vymáháme příspěvek nepojištěných řidičů a ten nám doloží přes webový formulář nebo osobně kupní smlouvu, řízení zastavujeme,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů. Když ovšem s nepojištěným autem někdo způsobí nehodu, vymáhání škody půjde za majitelem vozu, který je zapsaný v registru vozidel.

S přepisem auta to dnes bude složitější. Pan František má ještě docela dobrou pozici v tom, že má v roce kupní smlouvu, ale ani to mu stačit nemusí. „Takzvané „polopřevody“ nejsou možné a bez součinnosti kupujícího nelze docílit odhlášení pana Františka z evidence provozovatelů silničních vozidel. K zápisu změny provozovatele vozidla je totiž nutný protokol o evidenční prohlídce, tj. s vozidlem se musí zajet na stanici technické kontroly,“ upozorňuje advokát.

Určitá šance tady ale přece jen ještě je. „Pokud již došlo k situaci, že nový vlastník vozidlo na základě plné moci nepřevedl, měl by jej původní vlastník k tomuto úkonu prokazatelně vyzvat, nejlépe písemně, doporučeným dopisem, kdy mu stanoví lhůtu pro převod vozidla“.

Jestliže v dané lhůtě k převodu nedojde, může pan František oslovit registrační místo, kde musí doložit veškerou písemnou dokumentaci (kupní smlouvu, kopii doporučeného dopisu, doklad o zaslání apod.) Podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bude zahájeno řízení, v rámci kterého registrační místo vyzve nečinnou stranu k převodu vozidla a pokusí se tak narovnat vzniklý stav.

„Pokud se však nový majitel nedostaví, nekomunikuje s úřadem, popřípadě výzvy nepřebírá, je řízení v zákonné lhůtě ukončeno. Po tomto řízení má původní majitel možnost obrátit se na soud, který určí vlastnictví vozidla a případně i odpovědnost za spáchané přestupky,“ shrnuje mluvčí magistrátu.

A tak pokud se nechcete dostat do podobných problémů, ihned po prodeji auta proveďte evidenční kontrolu vozidla, která je k převodu nezbytná, na kterékoli STK. Poté společně s novým majitelem navštivte kterékoliv registrační místo a vozidlo převeďte.

Doporučení při prodeji nebo koupi vozidla

O prodeji vozidla sepište písemnou kupní smlouvu.
Pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení nezanikne automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně. Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k němu a neukončujte povinné ručení, dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka.
Nespoléhejte se na nového vlastníka, že za vás vše vyřídí, přepis vozidla si raději zajistěte sami.
Při prodeji vozidla je třeba do 10 pracovních dnů podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel.
Zápis změny může provést kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy), není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího.
Je možné, aby přeregistraci provedla jen jedna ze stran, k tomu budete potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.
Je ve vašem zájmu ověřit si, zda k řádnému přepisu skutečně došlo, nedodržení 10 denní lhůty pro přepis vozidla je přestupek, za který správní orgán může udělit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám jako dosud evidovanému vlastníkovi hrozí další nepříjemnosti, například pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník.
Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle s údaji zapsanými v technickém průkazu.
Evidenční prohlídku je vhodné absolvovat před prodejem vozidla, provádí se na vozidlo, nikoli na osobu, takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů