Jak správně prodat nebo koupit vozidlo a nemít strach z cizích pokut

Prodáváte auto. Našel se kupec, který nabídl přijatelnou cenu.  Plácnete si, předáte mu klíčky, dostanete peníze, rozloučíte se a je hotovo.
Jenže za pár měsíců přijde upomínka na několik set za parkování. Nebo v horším případě několik tisíc za vážnější přestupek. Nebo pokuta od ČKP za nezaplacené povinné ručení a k tomu několikamilionová škoda. Všechno na vaše jméno a vaše staré auto.
Scéna jak z nějakého špatného filmu?

Ve skutečnosti se odborníci dnes a denně setkávají se situacemi, kdy po prodeji vozidla nedošlo k zápisu změny vlastníka na registru vozidel (dále jen „převod“) a původní majitel potom musí řešit všechny následky způsobené novým vlastníkem.

Při prodeji sepište kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte. Podepsaná kupní smlouva je jasným důkazem o prodeji.
Nevíte, jak na správný formát kupní smlouvy vozidla? Vzor kupní smlouvy lze snadno dohledat na internetu.

Při prodeji vozidla je ve vašem nejvyšším zájmu zajistit, aby skutečně k převodu došlo. Doporučujeme převést vozidlo co nejrychleji a osobně. V žádném případě se nespoléhejte na nového vlastníka, že vše vyřídí. Převod můžete provést na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Povinné ručení nezaniká automaticky, je třeba tuto skutečnost oznámit pojišťovně.

Podpisem kupní smlouvy to nekončí. V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti: identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště), identifikaci předmětu koupě = vozidla (uveďte min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu), datum prodeje podpisy smluvních stran kupní cenu, která však nemusí být stanovena výslovně

Převod na registru vozidel 
Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla: osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem), velký technický průkaz, malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla), platná zelená karta,
protokol o evidenční kontrole – na základě novelizace zákona č. 56/2001 Sb. s platností od 1. 3. 2023 již není zapotřebí předkládat tento protokol v jeho papírové podobě. Od této doby totiž existuje tento doklad již v elektronické podobě. Úřad si tak informaci o provedené evidenční kontrole zjistí sám ze systému. Navíc jeho platnost se z původního 1 měsíce prodloužila na 1 rok. Tato nová, roční platnost se vztahuje zpětně i na již vydané doklady o evidenční kontrole,
uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč. V případě, že se novým vlastníkem stává jeho dosavadní provozovatel (např. po ukončení leasingové smlouvy), činí správní poplatek 50 Kč, v některých případech se hradí i ekologická daň.

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy). K převodu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se převodu nemohou zúčastnit obě
smluvní strany, je možné, aby převod provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.
Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte jeho převod na registru sami a rozhodnete se udělit plnou moc k převodu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému převodu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro převod vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího.
Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám jako dosud evidovanému vlastníkovi hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k převodu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit převodu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít
veškerou potřebnou dokumentaci.

Evidenční kontrola
Před převodem vozidla na nového vlastníka v registru silničních vozidel je zapotřebí absolvovat evidenční kontrolu. Smyslem této kontroly je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu.
Evidenční kontrola se provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), takžeji může zařídit jak prodávající, tak kupující. Nově, od 1. 3. 2023, se již nevydává papírový doklad o provedené evidenční kontrole. Veškeré informace jsou již pouze v elektronické podobě. Při převodu vozidla si tak úřad zjistí veškeré informace ze systému sám. Zároveň se platnost této kontroly prodloužila z 1 měsíce na 1 rok, a to i zpětně na již vydané doklady. V případech, kdy se novým vlastníkem stává jeho dosavadní provozovatel (např. po ukončení leasingové smlouvy), se provedení evidenční kontroly již nevyžaduje vůbec.

Ekologická daň
Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

Ukončení povinného ručení
Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně.

Registr požaduje při převodu vozidla doložit platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy.