Chcete změnit pojišťovnu?

Povinné ručení musí mít každý, kdo vlastní či provozuje motorové vozidlo. Sjednat si jej je snadné, ale vyvázat se nejde hned. I když už se svítá na lepší časy.

Důležitým termínem je pojem pojistné období. To je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Toto období je stanoveno v pojistné smlouvě na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost plnit.

Výpověď ke konci pojistného období

Standardně je možné pojistnou smlouvu vypovědět k datu jejího výročí, a to kdykoliv do šesti týdnů před jejím výročím. To musí pojišťovna obdržet vaši výpověď. Pokud tak neučiníte, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo ve smlouvě.

§ 2807 Občanského zákoníku

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

V případě prodeje vozidla je potřeba myslet na to, že pojistka nezaniká automaticky, není ani možné ji převést na jiný vůz, pokud si kupujete nový. Pojistku je také nutné platit i v době, kdy auto stojí v autobazaru, dokud nezmění majitele.

V případě prodeje auta pojištění zaniká dnem zaslání kopie smlouvy o prodeji, případně zasláním kopie velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Kromě těchto dokumentů musíte pojišťovně zaslat také písemnou výpověď povinného ručení.

V případě, že jste auto právě koupili, a jste tedy novým vlastníkem vozidla, doporučuje se sjednat si povinné ručení co nejdříve. Ideálně v den, kdy jste si auto pořídili. Pokud byste totiž cestou domů z autosalonu či autobazaru s nepojištěným autem bourali, původní pojišťovna vám škodu neuhradí. Sjednání nového pojistného ručení musíte doložit také při přihlášení auta na dopravním inspektorátu.

Na internetu se objevují různé finty a doporučení, jak povinné ručení zrušit, i když vám smlouva nedoběhla a auto neprodáváte. Jednou z nich je sepsání falešné kupní smlouvy. To se ale nemusí vyplatit, protože pojišťovny mohou nahlížet do registru vozidel a ověřit skutečnou změnu vlastníka. Výpověď však akceptovat musí.

Poskytovatelé povinného ručení a výpovědní lhůty

Pojišťovna / Běžná výpovědní doba
Allianz pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
AXA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Česká podnikatelská pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
ČSOB Pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Direct pojišťovna / dohodou kdykoli, třeba ze dne na den
Generali Česká pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Hasičská vzájemná pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Kooperativa pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pillow pojišťovna / 2 týdny před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pojišťovna VZP / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Slavia pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
UNIQA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy

Zánik smlouvy z důvodu krádeže

V případě krádeže auta pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká jeho odcizením. Někdy ale není možné tuto dobu přesně určit (třeba ze záznamů pouličních kamer). Pak se považuje vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho krádeži.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

V tomto případě musíte pojišťovně zaslat kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla či záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence. Státní poznávací značku (SPZ) v tomto případě ukládáte do depozitu. Na základě potvrzení o odevzdání SPZ poté vypovíte pojistnou smlouvu. Pozor, pojistná smlouva může zaniknout i v případě uložení SPZ do depozita pouze na 1 den.

Dočasné vyřazení vozidla z registru se automaticky provádí na 12 po sobě jdoucích měsíců. Vozidlo, jehož registrační značky jsou uloženy v depozitu, nesmí na silnici. Můžete s ním však provádět některé úkony, jako je například prodej vozidla a jeho převod na nového vlastníka nebo změna sídla / trvalého bydliště vlastníka.

Další možnosti výpovědi

Pojistnou smlouvu o povinném ručení je možné vypovědět také z dalších důvodů, které by měly být uvedeny ve smluvních podmínkách:

Do dvou měsíců po uzavření smlouvy

Po sjednání povinného ručení máte po dobu dvou měsíců možnost odstoupit od pojistné smlouvy a sjednat si povinné ručení u jiné pojišťovny. Výpovědní lhůta trvá osm dní a začíná ode dne, kdy pojišťovna vaši výpověď obdrží.

V případě pojistných smluv uzavřených formou obchodu na dálku může pojistník bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly pojistitelem sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení na žádost pojistníka dojde až po uzavření pojistné smlouvy.

Výpověď dohodou

S pojišťovnou se můžete na výpovědi povinného ručení dohodnout. V písemné žádosti musíte uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Zvýšení pojistného

Výpověď kvůli zvýšení pojistného můžete podat do jednoho měsíce od data oznámení zdražení pojistného ručení.

Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Výpověď do tří měsíců od pojistné události můžete podat, pokud se vám nelíbí způsob, jakým vaše pojišťovna událost řešila, a to do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vám vrátí přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) na váš účet, případně vám ho zašle poštovní složenkou na vámi uvedenou adresu.

Srovnejte si nabídky povinného ručení

Kalkulačka povinného ručení vám ukáže online nabídky pojišťoven.

Beztrestně vás rychle pustí jen dvě pojišťovny

Pokud ke změně pojišťovny nemáte nějaký zákonný důvod a chcete ji změnit třeba jen proto, že vám nevyhovují její služby, jedinou možností je výpověď tzv. dohodou. Jenže na dohodu musí být minimálně dvě strany se stejným záměrem. A to, že vy chcete odejít, ještě neznamená, že vás pojišťovna dobrovolně pustí. Navrhnout jí to můžete, ale nemusí na to přistoupit.

Výjimkou jsou stále jen dvě pojišťovny, které si na tom postavily byznys plán a umožňují to v podstatě od počátku svého vzniku.

Direct pojišťovna umí ukončit povinné ručení na základě vaší žádosti tak zvaně ze dne na den. Dnes dáte výpověď, zítra smlouva končí. Samozřejmě si to ale s pojišťovnou raději upřesněte, být i jeden den bez platného povinného ručení je velké riziko.

Pillow pojišťovna smlouvu neukončí ze dne na den, ale umí ji ukončit ke každému období platby, výpovědní doba je 2 týdny. Pokud pojištění platíte např. měsíčně, smlouva vám po výpovědi tedy skončí po dvou týdnech. Pokud jste si ale zvolili platbu roční, počkáte si do konce konce toho pojistného roku, takže třeba i rok.

Zdroj: mesec.cz

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *