Kdy volat policii?

V Česku platí, že se policie nemusí volat k nehodám se zjevnou škodou do 100.000 korun.

Když se nedohodnete
Zákon dnes jen stanovuje účastníkům nehody kromě jiného povinnost spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, prokázat totožnost a sepsat společný záznam. Ani v tomto záznamu není uvedena shoda na zavinění nehody. Pokud tedy k dohodě nedojde, bude posouzení míry zavinění záležitostí pojišťoven. Pokud je účastníkem cizinec, raději volejte policii automaticky.

Víte, jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Kdy (ne)volat policii?

1. Nabourali jste s vozem na leasing, nebo firemním?
Oznámit Policii ČR – NE
V tomto případě se sice jedná o majetek třetí osoby, ale zároveň jde o přímého účastníka střetu. Platí tak zde výjimka ze zákona: policii je nutné přivolat k dopravní nehodě,
jestliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, ovšem s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Ovšem prostudujte si
smluvní podmínky ve smlouvě, kde může být zakotvena povinnost policii volat. A pak holt nezbývá než to udělat kvůli případným sankcím.
„Nepřivolání Policie ČR ve výše uvedeném případě není protizákonné, a proto by to samotné nemělo být důvodem krácení pojistného plnění. Roli ovšem mohou hrát jiné okolnosti. Pokud například není nehoda správně zdokumentovaná, není řádně doložen rozsah škody a podobně,“ vysvětluje
zástupce České kanceláře pojistitelů.
Další postup: Majitele či provozovatele vozidla, tedy leasingovou společnost či zaměstnavatele, informujte o nehodě neprodleně po jejím nahlášení na příslušné pojišťovně.
Poznámka: Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost kolonce „pojištěný/pojištěná osoba“. Tu vyplňte v souladu s údaji v zelené kartě k automobilu – obvykle je pojištěnou osobou
zaměstnavatel, respektive provozovatel vozidla, nikoli konkrétní řidič vozidla!

2. Poškodili jste, nebo dokonce ulomili kolo ve výmolu?
Oznámit Policii ČR – NE
Další postup: Vyfotografujte si jednak místo nehody (výmol, ukradené víko kanálové vpusti apod.), jednak zda se v okolí nachází dopravní značení upozorňující na nerovnosti vozovky. Vše důkladně zdokumentujte pro řešení s pojišťovnou.

3. Porazili jste domácí, nebo hospodářské zvíře?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o povinnost ze zákona

4. Střetli jste se s lesní zvěří?
Oznámit Policii ČR – ANO
Ukládá to zákon

5. Poškodili jste při nehodě komunikaci, značení, svodidla?
Oznámit Policii ČR – ANO
Povinnost ukládá zákon

6. Došlo při havárii k poškození životního prostředí, například úniku provozních kapalin?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jde o zákonnou povinnost
Kam volat: Linka 112 – Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.
Další postup: Na lince Integrovaného záchranného systému (IZS) vám oznámí, kdo a jak bude vzniklý problém řešit. Zda bude potřeba jen výjezdu policie, nebo i zásahu hasičů.
Poznámka: Vždy vyčkejte na místě až do příjezdu policie, nebo hasičů!

7. Spadl na auto strom, nebo velká větev?
Oznámit Policii ČR – NE
Další postup: Vyrozumějte pojišťovnu, je důležité například udat, zda strom stojí na soukromém, nebo obecním pozemku, popsat okolnosti vzniku. Posuzuje se také, zda majitel mohl pád stromu nebo jeho části předvídat a škodě zabránit, nebo byly okolnosti neočekávané (vichřice apod.).
Poznámka: Pokuste se zajistit svědky, místo nehody dobře zdokumentujte!

8. Porazili jste v důsledku havárie plot, nebo poškodili dům?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

9. Ztratili, nebo zabouchli jste si klíče od vozu?
Oznámit Policii ČR – NE

10. Došlo k poškození zaparkovaného vozidla?
Oznámit Policii ČR – ANO
Je poškozen majetek třetí osoby.

11. Trefili jste při střetu na přejezdu železniční signalizaci?
Oznámit Policii ČR – ANO
Došlo k poškození obecně prospěšného zařízení.

12. Nejste schopni vlastními silami obnovit plynulost silničního provozu?
Oznámit Policii ČR – ANO
Je to povinné ze zákona.

13. Zničili jste nárazem sloup veřejného osvětlení?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Volejte policii, když dojde ke škodě na zdraví a životě, k poškození majetku třetích osob, ke škodě na pozemní komunikaci, dopravním značení, k poškození obecně prospěšného zařízení, jako je například železniční přejezd, ke zjevné škodě na vozidlech nad 100.000 Kč, k poškození životního prostředí

Neodjíždějte!
Místo střetu neopouštějte, nebo se po nahlášení nehody co nejdříve vraťte zpět. Nepožívejte na uklidnění alkohol ani jiné omamné látky.
Nahlaste škodu!
Informujte svou pojišťovnu, případně její asistenční službu.
Sbírejte důkazy!
Zdokumentujte podrobně okolnosti nehody a zajistěte si svědky.
Vlastní bezpečnost na prvním místě!
Navlečte si vestu, označte místo nehody trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti.

Nehoda v zahraničí, vždy volejte!
V zahraničí vždy nahlaste nehodu policii i v případě drobných střetů. Neopouštějte místo nehody před příjezdem policie, jinak jde o trestný čin a někde i roky za mřížemi.
V Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku či na Ukrajině volejte policii vždy, i kdyby šlo jen o ťuknutí. V Itálii a Lucembursku kontaktujte policii dokonce i v případě, že vozidlo vytvořilo byť jen překážku provozu na pozemní komunikaci. V Rakousku platí, že přítomnost policie u méně závažné nehody je zpoplatněna 36 eury, tedy 920 korunami. V Německu se volá policie, když ke střetu vedlo i hrubé chování (agresivita či provokace) některého z účastníků, pokud viník z místa ujel, nebo při podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Sepište záznam! Uveďte nejen povinné údaje (lidé, vozidlo) zúčastněných stran, ale i vyhotovte nákres situace a zapište kontakty
na svědky.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *